Privacy statement

 

Bij Depster vinden wij een persoonlijke benadering  erg belangrijk.

(English below)

Dat geldt ook voor de mailings die we verzenden en de gegevens die we verwerken. Wij maken voor het opslaan van persoonsgegevens en het verzenden van onze nieuwsbrieven gebruik van de diensten van LaPosta.com. Bij Depster zijn maar 2 mensen die toegang hebben tot deze dienst. Bij Depster werkt verder niemand die klantgegevens kan inzien of bewerken. Niet digitaal en ook niet op papier.

Alle inschrijvingen in onze database zijn gedaan op uitdrukkelijk verzoek van de klant in kwestie, dan wel omdat dat mocht omdat wij met elkaar een zakelijke transactie hebben gedaan, dat wil zeggen: je hebt iets bij ons gekocht.

We gebruiken de informatie voor 3 doeleinden: 1. om onze mailings te kunnen versturen, 2. om een transactie tot stand te doen komen en 3. om als bedrijf te leren van de voorkeuren van onze klant. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden. We houden ons aan onze belofte niet meer dan 6 mailings per jaar te versturen. In iedere mailing vind je een afmeldlink. Via ons contactformulier kun je ook verzoeken om uitschrijving.

Per mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegegevensbescherming van kracht. We hebben daarom een nieuwe Privacy Statement opgesteld en we hebben ervoor gekozen om deze middels een opt-out onder je aandacht te brengen in de laatste mailing van mei 2018. Dat wil zeggen; we vragen je ons te laten weten als je uit ons klantenbestand gehaald wilt worden, kun je je vinden in onze aanpak dan hoef je niets te doen. Mocht je na het lezen van deze informatie inderdaad uitgeschreven willen worden, laat ons dat dan weten via ons contactformulier.

Informatie over hoe LaPosta met de gegevens omgaat die wij aan hen hebben toevertrouwd vindt je hier.
Schroom niet om ons te mailen, mocht dit Statement toch nog vragen oproepen. Wij willen heel graag alleen maar blije klanten in ons bestand!

At Depster we find a personal approach very important.

 

This also applies to the mailings we send and the data we process. We use the services of LaPosta.com for storing personal data and sending our newsletters. At Depster there are only 2 people who have access to this service. At Depster, there is no one who can view or edit customer data. Not digital and not on paper.

All registrations in our database are made at the explicit request of the customer in question, or because we have done a business transaction with each other, that is to say: you have bought something from us. 

We use the information for 3 purposes: 1. to be able to send our mailings, 2. to make a transaction and 3. to learn from our customer’s preferences as a company. We never provide data to third parties. We keep our promise not to send more than 6 mailings per year. You will find an unsubscribe link in every mailing. You can also request deregistration via our contact form.

As of May 2018, the new General Data Protection Regulation is in force. We have therefore drawn up a new Privacy Statement and we have opted to bring this to your attention by means of an opt-out in the latest mailing of May 2018. That is to say; we ask you to let us know if you want to be removed from our customer base. Are you satisfied with our approach then you do not have to do anything. If you want to be unsubscribed after reading this information, please let us know via our contact form.

Information about how LaPosta deals with the data that we have entrusted to them can be found here.

Do not hesitate to email us if this Statement still raises questions. We really want only happy customers in our database!

Subscribe our Newsletter

Want to know more about Depster? We will send you a maximum of 6 informative emails or invites to one of our events per year.
Unsubcribing is possible anytime.